Wie Is Ons

Ons is ‘n gemeente van die Drie-Enige God. Ons help mekaar om God drie-enig deur die Bybel te ontdek, te verstaan en te dien. Ons probeer om ons geloof deur liefde en dade uit te leef. So wil ons die Koninkryk van God sigbaar maak. Rom 13: 8-10: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie… word immers in hierdie een gebod saamgevat …

Woodland Hills NG Gemeenskapskerk se visie vind inslag in die woorde van Gal 5:6b:

Al wat van belang is, is GELOOF wat deur LIEFDE tot DADE oorgaan! met:

imageedit_2_3079481396

ONS RAAD VAN GEESTELIKE LEIERS

Die gemeente word gelei deur ons Raad van Geestelike leiers, soos die tradisionele Kerkraad.

BLOK AMP    NAAM & VAN  ADRES SELNOMMER E POS GADE NAAM GADE TELNOMMER
HOOF LEIEROUDL JOHAN LOMBARD KAMEELDORINGDR 32 082 560 0130 bloemfontein@ultrafin.co.za MAGDA 082 850 5534
ONDER LEIEROUDL HENNIE PRETORIUS HDALE 30 082 556 7460 0825567460@vodamail.co.za ELNA 072 329 8706
DIAKEN VAKANT
OUDL RITA STEYN HDALE 06 083 409 7342 ritasteyn@vox.co.za
OUDL WILLIE DU PREEZ HDALE 138 082 453 7266 wdup123@gmail.com BETTIE 082 554 3233
O1 OUDL BETS NAUDE HDALE 82 083 303 8254 marianaude@gmail.com
O1 DIAKEN
O2 OUDL WILLIE DU PREEZ HDALE 138 082 453 7266 wdup123@gmail.com BETTIE 082 554 3233
O2 DIAKEN MARIETJIE BORMAN HDALE 129 082 547 2793 rietjieb@gmail.com
O3 OUDL RITA STEYN HDALE 06 083 409 7342 ritasteyn@vox.co.za
O3 DIAKEN MARI BANTJES TINKTINKI TWIST 20 825 547 625 2014110312@ufs4life.ac.za
P1 DIAKEN STANDER DE JAGER TOKARA 02 073 304 4103 dejagercs@gmail.com ANDRI 073 600 2224
P1 DIAKEN RITA HILLS SWPSIRKEL 150 O82 923 4314 rhills@redam.co.za LOURENS O82 492 4034
P2 OUDL LOUIS COETZER REYNEKELAAN 1441 082 491 1695 L.F.C.@mweb.co.za HERMIEN 084 556 5348
P2 DIAKEN JACQUES LOMBARD KAMEELDORINGDR 32 076 425 1684 bloemfontein@ultrafin .co.za
P2 DIAKEN HANNELI LABUSHAGNE STONE RIDGE 08 O82 355 4467 japie@nokwi.co.za
Q1 DIAKEN GERALD LE ROUX KIEPERSOLKINKEL 02 082 808 9130 gerald@ruwacon.co.za  ABITH 079 522 7126
Q1 OUDL MAGDA FREY SWPSIRKEL 99 084 575 4452 bjfrey@vodamail.co.za BARRY 083 462 1963
Q2 OUDL HERMAN V WYK SWPSIRKEL 147 083 400 1750 vwykhe@eskom.co.za HANNERI 083 279 2303
Q2 DIAKEN
Q3 OUDL NELUS BANTJES TINKTINKI TWIST 20 082 555 8517 nelus@safari4x4.co.za ANDREA 072 062 8256
Q3 OUDL JOHANN HERBST PELIKAAN PARADE 083 255 6874 jherbst@xpd.co.za HESTER 082 403 3946
Q3 OUDL GIDOEN DUVENHAGE BERGHAANLAAN 07 083 449 4618 gideon.duvenhage2@standardbank.co.za CECILIA 084 567 1548
Q4 OUDL CHRISTI BEUKES KOPEREENDKLOOF 07 O82 492 3946 beukes@symok.co.za ALNA O82 923 6003
Q4 DIAKEN ZANE GELDENHUYS KOPEREENDKLOOF 05 O83 293 1842 zane.geldenhuys@gmail.com MICHELLE O83 703 1376
R 1 OUDL JANKO BOTHA CHEETAHWEG 37 082 494 7520 janko@bothaboerdery.co.za ANEL O72 685 6448
R 1 OUDL WILLIE PIETERSE RIETHAANLAAN 02 082 569 3663 grethel@mweb.co.za MADELEIN 082 487 7064
R 1 DIAKEN GERRIT ROSSOUW JAKKALSDRAAI 06 834 614 171 rossouwg@global.co.za ELIZE O725669732
R2A OUDL WIM NELL SWPSIRKEL 55 082 882 9777 wimnell@farmingsuccess.com LOUISE 083 557 6322
R2B OUDL NIC MEYER KAMEELDORINGDR 50 082 553 78958 riverton@vodamail.co.za MARTI O82 338 8407
R2C OUDL PIETER KOEN KOEDOEDRAAI 02 O83 719 4344 koenmp@ufs.ac.za MARIETTE O83 308 4230
R2D OUDL ANDRE ESTERHUYSEN SWPSIRKEL 85A 083 500 7190 andre.esterhuysen@gmail.com ILENE 071 363 4533
R3 OUDL STEFAN ESTERHUYSEN ROOIELSRYLAAN 11 072 347 6039 stefan@fceconsultingengineers.co.za ELFRIEDA 072 347 6039
R3 OUDL LLOYD AMBROSE HARDEPEERRYLN 02 078 459 5444 lloyd@flaggconsulting.co.za MAGDALEEN 082 562 1760
R3 OUDL TJOEKS VISSER KAMEELDORINGDR 06 083 704 0295 tjoeks@lantic.net

ONS GESKIEDENIS

In 2006 het die gemeentes Heuwelkruin en Heuwelsig in gesprek getree oor die nuwe ontwikkeling langs Frans Kleynhansweg wat vandag as die Woodland Hills Wildlife Estate bekend staan. Heuwelsig het die gebied vir bedieningsdoeleindes aan Heuwelkruin aangebied. Dit sou impliseer dat Heuwelkruin volle verantwoordelikheid vir die gemeente-bediening in die gebied neem. Heuwelkruin het Woodland Hills as bedieningsgebied tydens ‘n Kerkraadsvergadering op 2 Augustus 2006 aanvaar. Ds Anton Meiring is gevra om met hierdie bediening die leiding te neem en die nodige strukture te ontwikkel.
Die eerste geestelike leiers wat in hierdie gebied diens gedoen het was Arnu Badenhorst (ouderling) en Magda Frey (diaken). Baba van den Bergh, ‘n wykslid, het ook met sekere take gehelp. Die eerste wyksbraai is op 19 November 2006 gehou en by hierdie geleentheid is Johan Lombard (ouderling) en Bert Swiegers (diaken) as kerkraadslede aangewys. Die eerste blokvergadering is op 20 Junie 2007 gehou – reeds met 12 dienende geestelike leiers.

In Woodland Hills het God vroeg reeds ‘n visie vir nuwe bedieningsmoontlikhede geskep. Die bedieninge is dienooreenkomstig uitgebrei en aangepas. Aanvanklik is die nuwe bedieningsbenaderings en -beginsels in Woodland Hills getoets waarna dit in die hele Heuwelkruin gemeente geïmplementeer is. Dit behels onder andere dat die kerk aan die gemeente teruggegee word. Elke lidmaat behoort verantwoordelikheid te aanvaar vir hul eie verlossing, geestelike groei, diensbaarheid en dankbaarheid teenoor God. Die rol van die ouderling en diaken soos tradisioneel gesien, is meer in ooreenstemming met die Bybel gebring. Die ampte vervul nou die rol van geestelike leiers wat die behoeftes en die beskikbare gawes van die gemeente moet identifisseer en bestuur. Die lidmate is in hul amp herstel en word opgeroep om deurentyd met God te praat en te verstaan wat die wil van die Here vir hulle en vir die gemeente is. Die gawes van die Gees soos aan elkeen uitgedeel, vind nou die ruimte om God te dien en Hom te verheerlik.

Op Sondag 9 September 2007 is die eerste Oopdeur-erediens in Woodland Hills gehou. 280 mense het in ‘n groot wit markiestent bymekaar gekom om God te loof en te aanbid. Dit was duidelik dat Jesus Christus in Woodland Hills wil woon en werk.

Vervolgens is daar maandeliks (somer en winter) eredienste onder die parkeerafdak of in die sitkamer van Hillandale Care aangebied. Die inwoners het dit toegewyd bygewoon en alle eredienste is tweetalig aangebied. Tydens hierdie eredienste het kore opgetree, talle kinders en een volwassene is gedoop en sangdienste is aangebied. Bybelstudie- en omgeegroepe het ook spontaan ontstaan.

Op Sondag 12 Oktober 2008 is die Gemeeskapsentrum op kleurryke wyse ingewy. Die inwyding is deur 475 persone bygewoon. Die Heuwelkruin Kerkraad het ‘n groot finansiële bydrae gemaak om die oorspronklik beplande saal te vergroot. Hulle het ook ‘n 10 jaar huurkontrak met Woodland Hills onderteken vir die gebruik van die Gemeenskapsaal vir onder andere weeklikse eredienste. Mettertyd is die nodige toerusting vir gebruik in die eredienste aangekoop.

In Januarie 2009 het die gemeente met die aanbied van katkisasie-klasse vir die skoolgaande jeug begin. ‘n Span entoesiastiese leiers het na vore getree om die kinders te kom leer. Jeug-aande is aangebied en besoeke is aan Hillandale Care gebring en terdeë geniet.

Daar was gou ‘n gees van omgee en liefde. Lidmate het verskeie addisionele skenkings gemaak ten einde die eredienste te laat vlot. Teen September 2010 was daar reeds 530 lidmate. Mense kan as vriende van die gemeente aansluit sonder om hul lidmaatskap by hul oorspronklike gemeentes op te gee.

Die snelgroeiende en snelveranderende omgewing het meegebring dat besluite vinnig geneem moes word. Ons staan dankbaar teenoor die geestelike leiers en hul gades vir die tyd wat hulle afgestaan het om die groot aantal vergaderings wat gehou is ten einde die nodige besluite te kon neem, by te woon. ‘n Wonderlike gees van aanbidding en toewyding bestaan onder hierdie leiers en hulle gades.

Op Sondag 25 Julie 2010 het die geestelike leiers van Woodland Hills bymekaar gekom om die optimale benutting van die bedieninge te bespreek. Die gedagte rondom die stigting van ‘n selfstandige gemeente het sterk na vore gekom. Na ‘n intensiewe ondersoek, soos deur die Kerkorde vereis, het die kerkraad van Heuwelkruin op 13 September 2010 besluit op die stigting van ‘n selfstandige gemeente te Woodland Hills.

Op Vrydag 17 September 2010 het die geestelike leiers van Woodland Hills en hul gades die “nuwe” gemeente se verskillende bedieninge geïdentifiseer, nl. Reklame en Kommunikasie, Erediens, Blokbediening, Administrasie en Finansies, Mannebediening, Jeugbediening en Vrouebediening.

Op Sondag 31 Oktober 2010 het die gemeente afgestig en vorm nou ‘n selfstandige gemeente met die naam Woodland Hills NG Gemeenskapskerk. Die naam dui op die volgende:

Woodland Hills – die geografiese ligging

NG of Nederduits Gereformeerd – die kerkverband en die belydenisgrondslag

Gemeenskap – die roeping wat die gemeente van God ontvang het. Die roeping strek wyer as die geografiese ligging van Woodland Hills Wildlife Estate. Enige persoon is welkom om deel van hierdie gemeente en sy aktiwiteite te wees.

Kerk – dit onderskei ons van ander “organisasies” deurdat ons ‘n lewende liggaam van Christus is.